Menu Zamknij

Kogo dotyczy rejestracja w CRPA

Kto powinien być zarejestrowany w CRPA?

Wraz z końcem czerwca 2021 roku upłynął termin dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w CRPA, czyli Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. Obowiązek zgłoszenia do CRPA dotyczył podmiotów, które przed dniem 1 lutego 2021 nie były objęte obrazkiem zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym bądź były zarejestrowane na podstawie zgłoszenia AKC-R.

Podmioty, których dotyczy zgłoszenie rejestracyjne

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych jest następcą rejestrów prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych i odpowiada za niego Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Do CRPA, czyli bazy podmiotów, które składają zgłoszenie rejestracyjne w celu opłacenia podatku akcyzowego, zalicza się każda firma, która korzysta z wyrobów akcyzowych. Przypomnijmy, że wyroby akcyzowe to napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, energetyczne oraz energia elektryczna. Co oznacza korzystanie z wyrobów akcyzowych? Chodzi o działalność, która polega na zamierzaniu:

  • Wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą.
  • Wykonywania czynności przy wykorzystaniu wyrobów akcyzowych.
  • Dokonania nabycia alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym na terenie UE lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE, w którym skażenie następuje.
  • Wykorzystania wyrobów akcyzowych, które są objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

W każdym z powyższych przypadków obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego pojawia się przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności.

Ponadto, dokonania zgłoszenia rejestracyjnego dotyczy również podmiotów, które:

  • prowadzą miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych
  • są pośredniczącymi podmiotami węglowymi lub gazowymi
  • reprezentują przedsiębiorcę zagranicznego dokonującego obrotem suszem tytoniowym
  • reprezentują przedsiębiorcę zagranicznego od którego jest nabywana w ramach UE energia elektryczna przez nabywcę końcowego lub wyroby gazowe przez finalnego nabywcę gazowego
  • nie są osobami fizycznymi, zamierzające zużywać zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe lub gaz LPG.

Dobrowolnie mogą również zarejestrować się także osoby fizyczne, które używają gazu LPG (skroplonego gazu płynnego) do ogrzewania domu czy pomieszczeń gospodarczych.

trzy palniki gazowe

Kiedy i gdzie należy dopełnić obowiązku rejestracyjnego w akcyzie?

Rejestracja powinna nastąpić przed podjęciem działalności gospodarczej, której dotyczy podatek akcyzowy lub przed pierwszym nabyciem przeznaczonych do zużycia wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy. Jeżeli podmioty podlegające opodatkowaniu akcyzą dokonały rejestracji przed dniem 1.02.2021 r., powinny były jedynie potwierdzić zgłoszone dane – miały na to czas do 30.06.2021 roku. Dane, które należy podać przy rejestracji, mogą być zależne od rodzaju prowadzonej działalności, jednak zwykle Centralny Rejestr potrzebuje takie informacje jak dane osobowe podmiotu, dokumenty rejestrowe, ewentualne upoważnienia, kody CN wyrobów, dowody uiszczenia opłat skarbowych. Wpisu do CRPA dokonuje się poprzez PUESC, czyli Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Zgłoszenie rejestracyjne trzeba podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo specjalnym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego. Po rejestracji otrzymuje się numer IDSISC. Dzięki niemu ułatwiona zostanie komunikacja z organami celnymi za pośrednictwem PUESC. Rejestracja jest darmowa, chyba że mowa o rejestracji przez pełnomocników, których obowiązkiem jest uiszczenie opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa.

Konsekwencje braku rejestracji w CRPA

Podmiotów akcyzowych, które nie widnieją w CRPA, czekają konsekwencje. Każdy bowiem, kto wbrew przepisom o podatku akcyzowym nie składa zgłoszenia rejestracyjnego lub składa dokumenty po wyznaczonym terminie, podlega karze grzywny. Nabywca produktów akcyzowych musi kupić je wówczas według doliczonej akcyzy według stawki, a akcyza ta stanie się częścią podstawy opodatkowania VAT. Aby zminimalizować dotkliwość kar, warto wyrazić w Urzędzie Skarbowym tak zwany czynny żal i jak najszybciej dokonać stosownych czynności rejestrujących.

Zgłoszenie do CRPA a deklaracja akcyzowa

Błędne jest założenie, jakoby zgłoszenie rejestracyjne wskazywało na bezwzględny obowiązek składania deklaracji akcyzowej. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy produkują, sprzedają lub sprowadzają wyroby akcyzowe spoza terenu Polski. Jeżeli zgłoszenie dotyczy podmiotu odbierającego lub zużywającego wyroby akcyzowe z zerową stawką akcyzy albo zwolnione z akcyzy, nie muszą składać deklaracji.

dystrybutor paliw
Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych jest bazą podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 1a ustawy o podatku akcyzowym. Brak zgłoszenia wytypowanych podmiotów do bazy może skutkować konsekwencjami prawnymi.