Menu Zamknij

Na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej? Jak zawiesić działalność?

Zawieszenie działalności gospodarczej – na czym polega?

Spis treści

 1. Czym jest zawieszenie działalności gospodarczej?
 2. Z jakich powodów można zawiesić działalność gospodarczą?
 3. Czy zawieszenie działalności gospodarczej pozwala na częściowe wykonywanie czynności zarobkowych w ramach tejże działalności?
 4. Na jaki okres zawiesić można działalność?
 5. Zawieszenie działalności gospodarczej a inni pracownicy
 6. W jaki sposób dokonać zawieszenia działalności?
 7. Jak wznowić działalność?

Każdy aktywny przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia działalności, o ile spełnia ku temu określone warunki. Czym jest zawieszenie działalności gospodarczej? Jakie ma skutki prawne i jakie są wymagane czynności prowadzące do zawieszenia aktywnej działalności gospodarczej?

Czym jest zawieszenie działalności gospodarczej?

Przypomnijmy – działalnością gospodarczą jest działalność zawodowa o charakterze zarobkowym, wykonywana przez producentów, handlowców czy usługodawców w myśl rozumienia przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności powinno mieć charakter ciągły – nawet wówczas, gdy czynność zawodowa została wykonana jednorazowo – liczy się fakt występowania okoliczności, które wskazywałyby na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Sama działalność wykonywana musi być ponadto w sposób zorganizowany. Na naszym blogu znajduje się artykuł poświęcony zakładaniu działalności gospodarczej.

zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza tymczasową przerwę w jej prowadzeniu. Zawieszenie prowadzenia działalności jest równoznaczne z zaprzestaniem wykonywania czynności zarobkowych, a więc osiągania bieżących przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Pociąga to za sobą szereg konsekwencji, z czego jedną z najistotniejszych z punktu widzenia przedsiębiorcy jest fakt, że przedsiębiorca nie jest w czasie zawieszenia zobowiązany do opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatków dochodowych. Nie ma konieczności wpłacania zaliczek, podatków ryczałtowych ani opłacania karty podatkowej, nie trzeba również składać deklaracji ZUS i VAT. Pamiętać jednak trzeba, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nadal zobowiązany jest do realizacji wcześniejszych umów, podpisanych przed rozpoczęciem obowiązywania okresu zawieszenia i przedsiębiorstwo może zostać poddane kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Z jakich powodów można zawiesić działalność gospodarczą?

Osoba fizyczna, spółka czy inna jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą może zawiesić tę działalność z dowolnego powodu. Nie istnieją żadne wytyczne, które klasyfikowałyby powody zawieszenia działalności gospodarczej pod względem przyjęcia ich lub odrzucenia przez odpowiednie organy. Z praktyki biur rachunkowych wynika, że przedsiębiorcy korzystają z możliwości zawieszenia działalności w przypadku, kiedy pojawiają się tymczasowe problemy z prowadzeniem firmy, takie jak niewystarczające dochody lub gdy wystąpią czynniki osobiste – brak możliwości wykonywania pracy, choroba, dłuższy wyjazd. 

działalność gospodarcza

Czy zawieszenie działalności gospodarczej pozwala na częściowe wykonywanie czynności zarobkowych w ramach tejże działalności?

Nie, w czasie zawieszonej działalności nie można wykonywać czynności zarobkowych. Przedsiębiorca ma prawo jednak do podejmowania innych czynności, które są niezbędne do zachowania przychodów lub ich zabezpieczenia, w tym do:

 • dochodzenia przez przedsiębiorcę wszelkich roszczeń, koniecznych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów
 • przyjmowanie należności i regulowania zobowiązań finansowych powstałych przed datą zawieszenia działalności
 • rozwiązywania wcześniejszych umów
 • zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,

Na jaki okres zawiesić można działalność?

Działalność zawiesić można na dowolnie długi czas, z zastrzeżeniem jednak, że nie krótszy niż 30 dni (z wyjątkiem, kiedy działalność zawiesza się w lutym, wówczas może być to 28 lub 29 dni). Zawieszenie działalności może następować wielokrotnie w ciągu całego roku. 

Zawieszenie działalności gospodarczej a inni pracownicy

Zawieszenie działalności możliwe jest tylko wówczas, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia innych pracowników na etat, zawieszenie działalności gospodarczej możliwe jest bez wcześniejszego rozwiązywania umów z nimi jedynie wówczas, gdy przebywają na urlopach: macierzyńskim, wychowawczym i rodzicielskim. W pozostałych przypadkach, jeśli pracownicy zatrudniani są na umowę o pracę, na zasadzie powołania, wyboru, mianowania lub na spółdzielczą umowę o pracę, konieczne jest rozwiązanie umów i wyrejestrowanie z ubezpieczeń. 

W jaki sposób dokonać zawieszenia działalności?

Aby przedsiębiorca mógł zawiesić działalność gospodarczą powinien złożyć wniosek CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. 

Może to zrobić w Urzędzie Gminy lub miasta osobiście, listem poleconym lub elektronicznie – w tym przypadku konieczny jest podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem albo w inny sposób identyfikacji, akceptowany przez CEIDG. Zgłoszenie zawieszenia działalności dokonać można też przez pełnomocnika. Po złożeniu wniosku system umożliwia automatyczną wymianę informacji z urzędem skarbowym, dzięki temu stosowna informacja trafi od razu do właściwego US. 

Jak wznowić działalność?

Wznowienia działalności dokonuje się – tak jak w przypadku jej zawieszenia – na podstawie stosownego wniosku, chyba że we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej przedsiębiorca wskazał określony czas zawieszenia. Wówczas, kiedy okres ten minie, działalność wznawiana jest automatycznie. Zawieszenie działalności gospodarczej bywa bardzo korzystne zpowodów podatkowych, gdyż co do zasady (i pod pewnymi wyjątkami określonymi w przepisach) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do składania deklaracji rozliczeniowych za okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie. Zapraszamy przedsiębiorców do naszego biura rachunkowego, celem uzyskania dokładniejszych informacji.