Menu Zamknij

Na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej? Jak zawiesić działalność?

Zawieszenie działalności gospodarczej – na czym polega?

Spis treści

 1. Czym jest zawieszenie działalności gospodarczej?
 2. Z jakich powodów można zawiesić działalność gospodarczą?
 3. Czy zawieszenie działalności gospodarczej pozwala na częściowe wykonywanie czynności zarobkowych w ramach tejże działalności?
 4. Na jaki okres zawiesić można działalność?
 5. Zawieszenie działalności gospodarczej a inni pracownicy
 6. W jaki sposób dokonać zawieszenia działalności?
 7. Jak wznowić działalność?

Każdy aktywny przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia działalności, o ile spełnia ku temu określone warunki. Czym jest zawieszenie działalności gospodarczej? Jakie ma skutki prawne i jakie są wymagane czynności prowadzące do zawieszenia aktywnej działalności gospodarczej?

Czym jest zawieszenie działalności gospodarczej?

Przypomnijmy – działalnością gospodarczą jest działalność zawodowa o charakterze zarobkowym, wykonywana przez producentów, handlowców czy usługodawców w myśl rozumienia przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności powinno mieć charakter ciągły – nawet wówczas, gdy czynność zawodowa została wykonana jednorazowo – liczy się fakt występowania okoliczności, które wskazywałyby na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Sama działalność wykonywana musi być ponadto w sposób zorganizowany. Na naszym blogu znajduje się artykuł poświęcony zakładaniu działalności gospodarczej.

zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza tymczasową przerwę w jej prowadzeniu. Zawieszenie prowadzenia działalności jest równoznaczne z zaprzestaniem wykonywania czynności zarobkowych, a więc osiągania bieżących przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Pociąga to za sobą szereg konsekwencji, z czego jedną z najistotniejszych z punktu widzenia przedsiębiorcy jest fakt, że przedsiębiorca nie jest w czasie zawieszenia zobowiązany do opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatków dochodowych. Nie ma konieczności wpłacania zaliczek, podatków ryczałtowych ani opłacania karty podatkowej, nie trzeba również składać deklaracji ZUS i VAT. Pamiętać jednak trzeba, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nadal zobowiązany jest do realizacji wcześniejszych umów, podpisanych przed rozpoczęciem obowiązywania okresu zawieszenia i przedsiębiorstwo może zostać poddane kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Z jakich powodów można zawiesić działalność gospodarczą?

Osoba fizyczna, spółka czy inna jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą może zawiesić tę działalność z dowolnego powodu. Nie istnieją żadne wytyczne, które klasyfikowałyby powody zawieszenia działalności gospodarczej pod względem przyjęcia ich lub odrzucenia przez odpowiednie organy. Z praktyki biur rachunkowych wynika, że przedsiębiorcy korzystają z możliwości zawieszenia działalności w przypadku, kiedy pojawiają się tymczasowe problemy z prowadzeniem firmy, takie jak niewystarczające dochody lub gdy wystąpią czynniki osobiste – brak możliwości wykonywania pracy, choroba, dłuższy wyjazd. 

działalność gospodarcza

Czy zawieszenie działalności gospodarczej pozwala na częściowe wykonywanie czynności zarobkowych w ramach tejże działalności?

Nie, w czasie zawieszonej działalności nie można wykonywać czynności zarobkowych. Przedsiębiorca ma prawo jednak do podejmowania innych czynności, które są niezbędne do zachowania przychodów lub ich zabezpieczenia, w tym do:

 • dochodzenia przez przedsiębiorcę wszelkich roszczeń, koniecznych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów
 • przyjmowanie należności i regulowania zobowiązań finansowych powstałych przed datą zawieszenia działalności
 • rozwiązywania wcześniejszych umów
 • zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,

 

Na jaki okres zawiesić można działalność?

Działalność zawiesić można na dowolnie długi czas, z zastrzeżeniem jednak, że nie krótszy niż 30 dni (z wyjątkiem, kiedy działalność zawiesza się w lutym, wówczas może być to 28 lub 29 dni). Zawieszenie działalności może następować wielokrotnie w ciągu całego roku. 

Zawieszenie działalności gospodarczej a inni pracownicy

Zawieszenie działalności możliwe jest tylko wówczas, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia innych pracowników na etat, zawieszenie działalności gospodarczej możliwe jest bez wcześniejszego rozwiązywania umów z nimi jedynie wówczas, gdy przebywają na urlopach: macierzyńskim, wychowawczym i rodzicielskim. W pozostałych przypadkach, jeśli pracownicy zatrudniani są na umowę o pracę, na zasadzie powołania, wyboru, mianowania lub na spółdzielczą umowę o pracę, konieczne jest rozwiązanie umów i wyrejestrowanie z ubezpieczeń. 

W jaki sposób dokonać zawieszenia działalności?

Aby przedsiębiorca mógł zawiesić działalność gospodarczą powinien złożyć wniosek CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. 

Może to zrobić w Urzędzie Gminy lub miasta osobiście, listem poleconym lub elektronicznie – w tym przypadku konieczny jest podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem albo w inny sposób identyfikacji, akceptowany przez CEIDG. Zgłoszenie zawieszenia działalności dokonać można też przez pełnomocnika. Po złożeniu wniosku system umożliwia automatyczną wymianę informacji z urzędem skarbowym, dzięki temu stosowna informacja trafi od razu do właściwego US. 

Jak wznowić działalność?

Wznowienia działalności dokonuje się – tak jak w przypadku jej zawieszenia – na podstawie stosownego wniosku, chyba że we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej przedsiębiorca wskazał określony czas zawieszenia. Wówczas, kiedy okres ten minie, działalność wznawiana jest automatycznie. Zawieszenie działalności gospodarczej bywa bardzo korzystne z powodów podatkowych, gdyż co do zasady (i pod pewnymi wyjątkami określonymi w przepisach) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do składania deklaracji rozliczeniowych za okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie. Zapraszamy przedsiębiorców do naszego biura rachunkowego, celem uzyskania dokładniejszych informacji.