Menu Zamknij

Odpowiedzialność za błędy biura rachunkowego – kto ją ponosi?

Kto ponosi odpowiedzialność za błędy biura rachunkowego?

Najlepsze biura rachunkowe bardzo skrupulatnie prowadzą księgowość, dokładnie sprawdzają wszelkie wyliczenia, a dokumenty obejmują szczególną pieczą. Dzięki tym drobiazgowym staraniom prowadzenie ksiąg rachunkowych obarczone jest ryzykiem popełnienia błędu w bardzo niewielkim, minimalnym stopniu. Niemniej, warto wiedzieć kto w przypadku pojawienia się błędu ponosi odpowiedzialność i jak wygląda to pod względem prawnym.

dokumenty ksiegowe

Podatnik odpowiedzialny za błędy

Jak wiadomo, nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. Nie inaczej jest w przypadku prawa rachunkowego. Nawet, jeżeli przedsiębiorca staje się oficjalnie klientem biura rachunkowego i zleca prowadzenie firmowej księgowości albo z usług księgowych korzysta osoba fizyczna, to za wszelkie popełnione błędy w pierwszej kolejności odpowiada zawsze podatnik.

Zgodnie z art. 26 Ordynacji Podatkowej to podatnik we własnej osobie odpowiada za swoje zobowiązania podatkowe. Jeśli okazałoby się, że brakuje odpowiedniej wpłaty lub została ona uregulowana z opóźnieniem, nie doszło do opłaty podatkowej lub nastąpiło zaniżenie zobowiązania podatkowego, np. opłacony zostanie zbyt niski podatek dochodowy lub też nastąpi korzystne dla podatnika, ale niezgodne z prawem zawyżenie zwrotu podatku VAT, to podatnik za błędy odpowiada całym swoim majątkiem. Ordynacja Podatkowa to regulacja w prawie podatkowym najwyższa rangą i z przepisów jasno wynika, że podatnik ponosi odpowiedzialność karną przed organami skarbowymi.

Z czego wynika dodatkowa odpowiedzialność biura rachunkowego?

Ordynacja Podatkowa wskazuje na odpowiedzialność podatnika, jednak nie oznacza to, że biuro rachunkowe, które popełniło błąd jest w tej sytuacji zupełnie bezkarne. Biuro również ponosi odpowiedzialność za błędy, jednak wynika to z innych przepisów, a mianowicie:

  1. Z Ustawy o rachunkowości, art.77 pkt 1. W tymże dokumencie mowa jest między innymi o tym, że kto prowadzi księgi rachunkowe wbrew przepisom ustawy lub podaje w nich dane nierzetelne podlega grzywnie i/lub karze pozbawienia wolności.
  2. Z Kodeksu karnego skarbowego, art. 9 § 2, zgodnie z którym biuro rachunkowe z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może zostać uznane za współsprawcę czynu zabronionego i odpowiadać za popełniony czyn niezależnie od odpowiedzialności podatnika. Za przestępstwa i wykroczenia skarbowe bowiem odpowiada również ten, kto zajmuje się sprawami finansowymi na podstawie umowy z podatnikiem.

sprawiedliwosc

Podatnik może żądać odszkodowania

Przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nakładają na biura rachunkowe obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Dzięki temu, jeśli dojdzie do ponoszenia odpowiedzialności podatnika za ewentualne błędy, ten może drogą cywilną ubiegać się o odszkodowanie od biura rachunkowego, a odszkodowanie to pokryte zostanie przez zakład ubezpieczeniowy. Posiadanie przez biuro rachunkowe ubezpieczenia OC jest więc ogromną zaletą i warto zwracać uwagę na tę kwestię jeszcze zanim nastąpi podpisanie umowy i dopytać, czy dane biuro takie ubezpieczenie posiada. Pamiętać jednak należy, że ubezpieczyciel może nie uznać odszkodowania za należne, jeżeli okaże się, że za błędy winę ponosi podatnik – może mieć to miejsce np. kiedy podatnik dostarczył księgowemu nierzetelne rachunki lub faktury albo umyślnie nie przestawił odpowiednich dokumentów, w wyniku czego księgowy nie mógł należycie prowadzić ksiąg.

Podsumowując, co do zasady odpowiedzialność za zaniedbania w wyliczaniu i odprowadzaniu podatku ponosi podatnik. Warto jednak wybierać biura rachunkowe, które posiadają ubezpieczenie OC, dzięki czemu istnieje możliwość żądania odszkodowania za ewentualne błędy. Jeżeli popełnione błędy mają znamiona czynu zabronionego bądź przestępstwa, odpowiedzialność za nie, zgodnie z Ustawą o rachunkowości, ponosi biuro rachunkowe jako jednostka odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych.