Menu Zamknij

Zatrudnianie cudzoziemców – formalności i procedury

Zatrudnienie cudzoziemców – jakie są procedury?

Procedury, jakie towarzyszą staraniom by zatrudnić cudzoziemca mogą różnić się między sobą w zależności od bardzo wielu czynników, także od tego z jakiego kraju pochodzi kandydat do pracy. Niemniej, pomimo poszczególnych różnic można skategoryzować postępowanie przygotowawcze z uwzględnieniem kilku istotnych kwestii, na które zwrócenie uwagi pozwoli ograniczyć biurokrację i czas oczekiwania do minimum.

Test rynku pracy

Z uwagi na to, że obywatele polscy poszukujący zatrudnienia i zarejestrowani w urzędach pracy mają zawsze pierwszeństwo przed cudzoziemcami w lokalnych instytucjach rynku pracy, to pracodawca, który chciałby zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia o pracę musi wcześniej przeprowadzić tzw. test rynku pracy. Oznacza to, że musi uzyskać od starosty informację na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestr osób bezrobotnych lub że rekrutacja przeprowadzona wśród tych osób okazała się bezskuteczna dla pracodawcy. Wniosek o informację na temat rynku pracy pracodawca powinien złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Regulacje te dotyczą zarówno duże firmy, jak i osoby prowadzące lub dopiero rozpoczynające własną działalność gospodarczą.

przepisy dotyczące zatrudnienia

Uzyskanie przez pracodawcę zezwolenia na pracę

W przypadku zatrudnienia cudzoziemca spoza Unii Europejskiej, konieczne jest wcześniejsze uzyskanie zezwolenia na pracę. Błędem jest wyjście z założenia, że to po stronie osoby zatrudnianej leży inicjatywa uzyskania takiego zezwolenia. Zgodnie z prawem to pracodawca uzyskać musi takie zezwolenie. Aby jednak było to możliwe, cudzoziemiec przedstawić musi tak zwany tytuł pobytowy. Na jego podstawie pracodawca może złożyć do właściwego wojewody wniosek o wydanie zezwolenia. Jeżeli mowa o pracy sezonowej, pracodawca wystąpić musi o zezwolenie do właściwego starosty. Istnieje 6 różnych rodzajów zezwoleń, a do każdego z nich przypisane są indywidualne kryteria ich przyznawania.

Zatrudnianie na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Zatrudnienie cudzoziemca jest możliwe również na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Wniosek o tego typu zezwolenie składa nie pracodawca, lecz cudzoziemiec, który przebywa już legalnie na terytorium Polski. Wniosek składa on do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu.

Wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy

Warto wiedzieć, że możliwe jest zatrudnianie cudzoziemców bez zezwolenia oraz bez konieczności przeprowadzenia testu rynku pracy, o ile zatrudnienie poprzedzone będzie oświadczeniem pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Dzięki temu praca cudzoziemca zatrudnionego na podstawie wyżej wymienionego oświadczenia możliwa będzie przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Taka uproszczona procedura możliwa jest jedynie w przypadku zatrudniania obywateli tylko niektórych państw (Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy) i wymagane jest zarejestrowanie oświadczenia w siedzibie starostwa właściwego ze względu na siedzibę firmy.

podpisywanie dokumentów

Zatrudnienie obywateli UE

Jeżeli pracę w Polsce podjąć chce osoba, która jest obywatelem Unii Europejskiej lub pochodzi z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prace podjąć może dokładnie na tych samych zasadach co obywatel Polski. Ma zatem pełne prawo do podjęcia pracy w dowolnym kraju członkowskim Unii (w tym zatem również w Polsce) i zwolniona jest z posiadania zezwolenia na pracę. Nie będą też obowiązywać żadne inne ograniczenia na czas trwania zawieranej umowy, poza tymi, które obowiązują również w przypadku podejmowania pracy przez obywateli Polski – np. kiedy podpisywana jest umowa o pracę na czas określony. Jedynym warunkiem, jeśli chodzi o zatrudnienie cudzoziemca z UE jest to, aby ten zarejestrował swój pobyt na terytorium RP w razie, jeśli przebywa w kraju dłużej niż 3 miesiące.

Pisemna umowa

Zatrudnienie cudzoziemców potwierdzone musi być zawsze pisemną umową w języku zrozumiałym dla osób wykonujących pracę. Nie ma znaczenia, czy sprawa dotyczy umowy o pracę, czy też chodzi o umowę cywilnoprawną typu zlecenie czy umowa o dzieło. Warunki zatrudnienia muszą być określone w formie pisemnej. Za brak pisemnej umowy pracodawca naraża się na karę grzywny.

Odpowiednia dokumentacja wewnętrzna firmy

Zatrudniając cudzoziemców, tak samo jak w przypadku zatrudnienia obywateli polskich, przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji w formie akt osobowych pracowników. W zadaniu tym pomóc może doświadczone biuro rachunkowe. Nasze biuro księgowe świadczy szeroką gamę usług w zakresie obsługi kadr i płac. Zapraszamy do współpracy!