Menu Zamknij

Podatek CIT – jak go rozliczyć?

Jak rozliczyć podatek CIT?

Podatek, który zobowiązane są opłacać osoby prawne od dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym, określony jest w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) z dnia 15 lutego 1992 r.. Według zapisów Ustawy, podatek ten dotyczy osób prawnych, takich jak:

  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółki komandytowo-akcyjne (z siedzibą lub zarządem w Polsce)
  • spółki kapitałowe w organizacji
  • spółki bez osobowości prawnej, z siedzibą lub zarządem poza granicami Polski, jeżeli w tym konkretnym państwie traktowane są jak osoby prawne i podlegają tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich uzyskania
  • jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek cywilnych, jawnych, partnerskich i komandytowych
  • podatkowe grupy kapitałowe

wyliczenia podatkowe

Czym różni się podatek CIT od PIT?

Zarówno jeden jak i drugi podatek są podatkami dochodowymi. Jednak w przeciwieństwie do podatku PIT, który jest podatkiem od osób fizycznych, czyli dotyczy finansów osobistych, opodatkowania podatkiem CIT dotyczą osób prawnych, czyli przedsiębiorców w kontekście dochodów wypracowanych przez prowadzone przez tych przedsiębiorców jednostki gospodarcze.

To, czym się ponadto różnią to podstawy opodatkowania. Inna jest też stawka podatku.

W przypadku podatku PIT opodatkowana jest całość dochodu osiągniętego przez osobę fizyczną w danym roku podatkowym (za wyjątkiem specjalnych zwolnień z podatku), dlatego podstawą podatku PIT jest suma wszystkich dochodów wypracowanych przez daną osobę w roku podatkowym. 

Podatek CIT natomiast uwzględnia podstawę opodatkowania pomniejszoną o poniesione straty, takie jak umorzone należności. Podstawa może być też pomniejszona o równowartość zrealizowanych przez przedsiębiorcę w danym roku podatkowym darowizn – np. na cele instytucji pożytku publicznego. Przedsiębiorstwa mogą też zaoszczędzić na środkach trwałych, których amortyzacja może stanowić koszt uzyskania przychodu. 

formularze podatkowe

Jak rozliczyć CIT?

Rozliczając się z podatku dochodowego od osób prawnych CIT podatnicy składają zeznanie CIT-8 w formie elektronicznej po zakończeniu roku podatkowego. Samo zeznanie roczne to jednak nie wszystko – korespondować musi ono z obliczonymi i opłacanymi zaliczkami na podatek, które płacone są przez podatnika co miesiąc lub w systemie kwartalnym. Zakładając, że podatnik wywiązuje się z tych obowiązków, aby obliczyć wysokość podatku CIT pierwszym krokiem jest ustalenie podstawy opodatkowania, czyli dochód osiągnięty przez osobę prawną, pomniejszony o koszty uzyskania przychodów, w danym roku podatkowym. 

Możliwe odliczenia od podstawy opodatkowania o limicie 10% w stosunku do dochodu obejmują odliczenia:

  • z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego
  • z tytułu darowizn na cele kultu religijnego
  • z tytułu darowizn przekazanych na kształcenie zawodowe

Z kolei wysokość odliczenia od darowizn w bankach limitowana jest do 20% kwoty umorzonych pożyczek w związku z realizacją programu restrukturyzacji. 

Podstawowa stawka opodatkowania to 19%. Istnieje jeszcze 9% podstawa opodatkowania, jednak dotyczy tylko przychodów innych niż zyski kapitałowe i o kwocie wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 200000 euro. 

Do kiedy należy złożyć deklarację CIT?

Ważność terminu złożenia CIT w związku z zeznaniem o wysokości dochodu wynikająca z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ciągnie się do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. W tym terminie należy także wpłacić należny podatek albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu, który został wykazany w zeznaniu, a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. 

Czym jest estoński CIT?

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, potocznie zwany estońskim CIT-em to stosunkowo nowa metoda opodatkowania dochodu od osób prawnych. Polega na nieuiszczaniu do urzędu skarbowego podatku dochodowego przez tych, którzy prowadzą działalność, aż do momentu, w którym nastąpi dystrybucja zysku. Do tej pory ryczałt od dochodów spółek kapitałowych mógł być stosowany przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, a od roku 2022 również spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz akcyjne.